ድሕነት ሰፈር

መንበሪ ቦታ ንሰደተኛታት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን


ኣማሊ-ትካልን ( Amali-Foundation) ፊላሚንጎ ማሕበርን (Flamingo e.V.) ተሓባበርቲ ትካላት ኢየን። ጠመታና ንጥኑሳት ስደተኛታት ኣንስትን ከምኡውን ህጻናት ዘለዉወን ኣንስትን ይሕግዛ። እዘን ማሕበራት እዚኣተን ህዱእ ክፍልታት ካብ 6-12 ኣዋርሕ ዘጽንሕ ንመንበሪ ኤን ይድኩና ። እዚ ከኣ ንነፍሲ ወከፍ ጥኑሳት ኣንስትን ክሳዕ ወርሒ ሕርሰን ዝኸውን ኢዩ። ኣስዒብና ንነዊሕ ጊዜ ዝኸውን መንበሪ ቤት ድማ ንደልየለን።