Flamingo e.V.

መርበብ ስደተኛታት ደቂ ኣንትስትዮን ቆልዑትን


Flamingo e.V. መኽሰብ ኣልቦ ማሕበር ኣብ ከተማ በርሊን ንምሕጋዝ ስደተኛታት ደቂ- ኣንስትዮ- ውልቀ ፤ጥንስቲን ወይ ምስ ደቃን -ብሓባር ዘይመጹ ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታትን፤ ብዘየገድስ መበቆሎም ካበይ ከም ዝኾኑን ደረጃ መነባርኦምን። ደቂ ኣንስትዮ ኣባላትና መብዛሕተን ታሪኻዊ ኣመጻጽኤኤን ብስደትን ብምህዳምን ዝመጻ ኢየን። ኣብ ሓጋይ 2015 ንሕና ማሕበርና ምእንቲ ዕላምኡ ኣብ ግብሪ ከውዕል መስሪትናዮ። ነፍሰ- ምምሕዳርን፡ ነፍሰ -ምውሳንን፡ ማሕበራዊ ምክፋልን፤ ምሕያል መሰል ደቂ ኣንስትዮን ቈልዑትን ።

 

ኣብ ኵሉ መዳያት ንጡፍ ምንቅስቓስ ንዓመታት ዝኣክል ተመክሮ ዘሎና ኣብ ፖለትካዊ ንጥፈታትን፤ ነፍሰ- ምምሕዳርን ንስደታኛታት ሓገዝ ዝገበርና ኢና።