Flamingo e.V.

መርበብ ስደተኛታት ደቂ ኣንትስትዮን ቆልዑትን


ምሕያል ኣብ መስርሕ ዑቅባ - ምድላው ምጥርናፍ ስድራቤት

ጻውዒት ንስደተኛታት ኣዴታት ደቀን ኣብ ሃገረን ገዲፈን ዝመጻ።

 

ኣብ ብባዕሎም ዝተወደቡ ጉጅለ ነንሓድሕድክን ክትደጋገፋን ንመሰልክን ኣብ ምጥርናፍ ስድራቤት ብሓደ ኾንክን ክትቃለሳን ትኽእላ።

ልዑል ተመኩሮ ዘለዎም ጠበቃታት ብነጻ ከሰልጥኑኽንን ምኽርታት’ውን ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣርእስትታት ክህቡኽን ኢዮም ፥

- መሰል ዑቅባን መሰል መንበርን (ምጥርናፍ ስድራቤት)

- ማሕበራዊ ሕጊ( ቀንዲ ቅጥዕታት ንሕጋዊ ምጥርናፍ አንታይ ኢዮም?)

- ምሕያል(ምትብባዕ)

 

ግዜ : 3 ወርሒ (ካብ: 15.02.2018 ክሳብ: 15.05.2018)

ቦታ: Flamingo e.V. ኣብ Neukolln (Stuttgarter strasse 61; 12059 Berlin)

አቲ ስልጠናታት ብነጻ ኢዩ። ምቱርጋም፥ቆልዓ ምሓዝን፥መግብን ክዳሎ ኢዩ። BVG ticket(ናይ መጎዓዝያ ቲኬት)ዝኸፈልክንኦ ክምለሰክን ኢዩ።

እቲ ትረኽብኦ ፍልጠት ነታ ስዒባ ትመጽእ ሓዳሽ ጉጅለ ከተመሓላልፋ ክትኽእላ ኢኽን ።

 

ንጡፋት ኩና!

ንመሰል ምጥርናፍ ስድራቤት ሕተታ!

ደቕኽን ብሕጋዊ መንገዲ ዝመጹሉ መንገዲ ኣዳልዋ!

ንውሕስነት ዘለዎ መንበሪ ፍቃድ ተቃለሳ!

 

ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻና ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ፥

mail(at)flamingo-berlin.org ወይ ድማ ብ ቁጽሪ ተሌፎንና - 030 47052095

Facebook : flamingos.in.berlin

 

እዚ ፕሮጀክት ብ Umverteilen!foundation ዝተመወለ እዩ።