مشاوره، پشتیبانی و نگهبانی برای پناهندگان زیر سن قانونی بدون همراه


 

پیشنهاد مشاوره و حمایت ما به سوی پناهندگان زیر سن بدون همراه و همه ی کسانی که میخواهند سرپرستی*(نگهبانی) آنها *(پناهندگان زیر سن و بدون همراه )را در دست بگیرند نشانه رفته است.

 

ما پناهندگان زیر سن را در موارد : مشاور در مورد مسائل مسکونی و آماده سازی مصاحبه در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان (BAMF)  حمایت می کنیم. ما همچنین در مورد مسائل مربوط به پیوند خانوادگی و یا سلامت مشاوره میدهم و همچنین از آنها در یافتن وکیل و سرپرست حمایت می کنیم.

 

مشاوره می تواند بصورت ناشناس باشد. با ترتیب قبلی، ما می توانیم شخصی را که به زبان مادری پناهجویان ترجمه کند، سازمان دهیم.

 

قرار ملاقات را می توان با پست الکترونیکی mail@flamingo-berlin.org تنظیم کرد.