فلامینگو e.V.

 

شبکه ای برای زنان و کودکان پناهنده


 

فلامینگو e.V. یک انجمن غیر انتفاعی است که در برلین فعالیت می کند تا از زنان پناهنده - تنها ، باردار و / یا کودکان - و نوجوانان بدون سرپرست ، بدون در نظر گرفتن زادگاه و یا وضعییت اقامت آنها حمایت کند.

 

اعضای ما اکثرا زنانی هستند که تاریخچه ی مهاجرت یا عزیمت دارند. در تابستان

 

سال ۲۰۱۵، ما این انجمن را تاسیس کردیم تا این اهدافمان را به طور موثر تر دنبال کنیم:

 

استقلال , خودکفایی، مشارکت اجتماعی و تقویت حقوق همه زنان و کودکان پناهنده.

 

ما سالهای زیادی در زمینه های مختلف فعال بوده ایم و در فعالیت سیاسی، سازماندهی مستقل و حمایت از پناهندگان تجربه داریم.