ایمیل:

mail(at)flamingo-berlin.org

 

یا از طریق فرم تماس:

 


 

یادداشت برای افراد دارای معلولیت

 

دسترسی به یک توالت بدون مانع وجود دارد.

 

در صورت درخواست، ما می توانیم همراه برای افراد نابینا و مترجم زبان اشاره برای افراد ناشنوا ارائه دهیم.