تلفن:

 ایمیل:

mail(at)flamingo-berlin.org

 برای همه درخواستهای آشیانه ی امن:

 safenest(at)flamingo-berlin.org

دفتر:

 Flamingo e.V.

Stuttgarter Str. 61

 Berlin 12059

 

 

اتوبوس M41 به Geygerstr (پیاده روی 225 متر)

 

اتوبوس 104 به Erkstr (پیاده روی 365 متر)

 

U7 به Rathaus Neukolll ( 750متر راه رفتن)

 


 

یا از طریق فرم تماس:

 


 

یادداشت برای افراد دارای معلولیت

 

دسترسی به یک توالت بدون مانع وجود دارد.

 

در صورت درخواست، ما می توانیم همراه برای افراد نابینا و مترجم زبان اشاره برای افراد ناشنوا ارائه دهیم.